Polityka prywatności w firmie Bramco Piotr Przybyła

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administratorem Danych Osobowych jest firma BRAMCO Przybyła Piotr z siedzibą w 44-340 Godów, ul. 1 Maja 137, zwana dalej: Firmą.

Z Firmą można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@bramco.eu; pisemnie pod adresem: ul. 1 Maja 137, 44-340 Godów; telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 472 65 54.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową, głównie w celu:

 • umożliwienia sporządzenia oferty,
 • umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie usługi oraz jej realizacji,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń,
 • realizacji działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
 • komunikacji związanej ze świadczeniem usług,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z realizacją umowy i współpracy;

– zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Firmę podmiotom upoważnionym z mocy prawa (np. Sąd, Policja) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Firmy (np. Biuro rachunkowe, dostawcy usług IT) na podstawie zawartych umów powierzenia.

Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG – obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Firma przetwarza dane przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, przykładowo Administrator przechowuje dane w zakresie realizacji zawartej z Firmą umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie – w prawnie uzasadnionym interesie – dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności: obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Administratora wniosek o:

 1. Dostęp do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowanie (aktualizację) swoich danych osobowych;
 3. Usunięcie swoich danych osobowych;
 4. Ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych);
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie;
 6. Przeniesienie danych osobowych. O ile to możliwe, dane na wniosek osoby mogą być przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, jak również mogą być przesłane do osoby której dane dotyczą.

Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo:

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Firma nie będzie już mogła przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZUALNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

1) administratorami systemu monitoringu są BRAMCO PRZYBYŁA PIOTR z siedzibą w 44-340 Godów, ul. 1 Maja 137, oraz MP SPÓŁKA CYWILNA PRZYBYŁA PIOTR, POWIEŚNIK MARIUSZ z siedzibą w 44-348 Skrzyszów, ul. 1 Maja 171 (współadministratorzy);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenach Firmy;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych w obiekcie „Galeria Cyganek”, pod adresem ul. Jastrzębska 76 A,   44-300 Wodzisław Śląski oraz – mieszczącego się w w/w budynku – biura firmy BRAMCO;

5) w związku z przetwarzaniem danych w w/w celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania;

9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

 1. a) dostępu do danych osobowych,
 2. b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

10) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@bramco.eu; pisemnie pod adresem: ul. 1 Maja 137, 44-340 Godów; telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 32 47 26 554.